Rod Koło 2

Dokumenty

Prawo

  1. USTAWA O ROD
    3 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. Link do treści Ustawy

2.  STATUT PZD
Statut PZD został uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku

3. REGULAMIN ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W/w Regulamin uchwalony obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Najważniejsze informacje zaczerpnięte z Regulaminu ROD:

„W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady obowiązują nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.
Dobre prawo sąsiedzkie Regulamin odnosi się do najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ROD oraz zagospodarowywaniem i korzystaniem z działki. O znaczeniu jego zapisów wie każdy, kto miał styczność z ogrodami. Dotyczy to zwłaszcza reguł określających relacje z najbliższymi sąsiadami. W ogrodach, w których nierzadko jest po kilkaset działek, precyzyjne określenie zasad ich zagospodarowania i użytkowania to konieczność. Doświadczenia wypracowane przez kilka pokoleń dowodzą, że aby móc korzystać ze swej działki, każdy z działkowców musi się też poddać pewnym ograniczeniom. Temu właśnie służą zapisy dotyczące sposobu prowadzenia nasadzeń, lokalizowania altan i ich rozmiarów, czy też zasad wjazdu samochodów. Godząc się na pewne ograniczenia, zyskujemy pewność, że postępowanie innych nie będzie zakłócało naszego czasu na działce. Warto pamiętać, że przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej. Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu. Ponadto – choć oczywiście nie zdarza się to zbyt często – uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).

DO CZEGO SŁUŻY DZIAŁKA?
Według regulaminu ROD działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ogrodzie. Jej powierzchnia nie może przekraczać 500 m2. Jest przeznaczona do zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji (§ 5 ust. 1). Wynika stąd, że jest specyficznym świadczeniem socjalnym zapewniającym możliwość godnego wypoczynku i rekreacji oraz dostęp do tanich, zdrowych warzyw i owoców. Jest to zasadnicza funkcja działki. W celu jej realizacji działkowiec może zagospodarować i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia, ale tylko według zasad określonych w przepisach i regulaminie (§ 39). Zasadniczo działkowiec może korzystać ze swojej działki w granicach wyznaczonych przez jej cele. A zatem niedopuszczalne jest każde wykorzystanie działki, które nie jest bezpośrednio związane z prowadzeniem upraw ogrodniczych, wypoczynkiem lub rekreacją. Dotyczy to w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkiwania (§ 6 ust. 1). Są to najbardziej jaskrawe przykłady wykorzystywania działki w ROD w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem. Pozostałe ograniczenia w tym zakresie normuje regulamin, który w ten sposób chroni właściwy charakter i rolę działek rodzinnych.

CO MOŻE BYĆ NA DZIAŁCE?
Działka może być wyposażona tylko w urządzenia wymienione w regulaminie (§ 41). Jeśli coś nie jest wymienione, nie może być tego na działce. Na działce mogą być: altana, szklarnia, tunel foliowy, okna inspektowe, studnia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, zbiornik na nieczystości ciekłe, oczko wodne, basen, brodzik, pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródek skalny, kącik wypoczynkowy, piaskownica, huśtawka i podobne urządzenia rekreacyjne. Na działce obowiązkowo musi znajdować się kompostownik (§ 42).
(…) Działka może być też ogrodzona (§ 51), ale ogrodzenie nie może być wyższe niż metr, musi być ażurowe i nie może być zakończone ostrymi elementami ani drutem kolczastym. Ogrodzeniem może być żywopłot, ale na granicy z sąsiadami musi być jego pisemna zgoda. Wysokość żywopłotu jako ogrodzenia nie może przekraczać 1 m, wyjątkowo na granicy działki będącej granicą ogrodu – nie może przekraczać 2 m (§ 52).

NASADZENIA:
Ponieważ działki są dość małe, szczególnie ważne jest przestrzeganie zasady aby nie sadzić na niech roślin silnie rosnących. Wysokie drzewa zacienią działkę własną oraz uprawy sąsiadów, co przeszkadza w spokojnym korzystaniu z wypoczynku na świeżym powietrzu. Również korzenie zbyt wysokich drzew lub tych posadzonych zbyt blisko ogrodzenia mogą uniemożliwić uprawę roślin w sąsiedztwie. Aby zminimalizować konflikty w tym zakresie Regulamin ROD w Rozdziale V ściśle określa zasady sadzenia roślin.

Owocowe
Spośród drzew należy wybierać te słabo rosnące i karłowe oraz sadzić je co najmniej 2 m od granicy działki, ale morele – 3 m, czereśnie i orzech włoski – 5 m (formy szczepione na podkładach słabo rosnących – 3 m). Krzewy – 1 m od granicy działki, leszczyny – 3 m.

Ozdobne
Spośród drzew ozdobnych można sadzić jedynie te słabo rosnące i to w odległości co najmniej 2 m od granic działki, ale jeśli ich wysokość nie przekroczy 2 m, to można je posadzić bliżej – 1 m od granicy. Krzewy silnie rosnące można sadzić co najmniej 2 m od granic działki, a słabo rosnące i płożące iglaki – 1 m. W odległości2 m od granicy wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

To ważne Gałęzie żadnych roślin uprawianych na działce nie mogą przerastać poza jej granicę. W przeciwnym razie sąsiad może je obciąć, o ile wcześniej wyznaczył właścicielowi roślin odpowiedni termin do ich usunięcia.

ZAKAZ SPALANIA:

W trosce o środowisko naturalne, a także zdrowie działkowców i mieszkańców miast regulamin (§ 68 pkt 5) wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa antysmogowa, która wyposaża władze samorządowe w narzędzia, pozwalające walczyć o lepsze powietrze w Polsce. Obecnie wiele samorządów wprowadziło już całkowity zakaz spalania i palenia otwartych ognisk na swoim terenie. Zakaz spalania wprowadzony w regulaminie ROD odpowiada wymaganiom tzw. ustawy antysmogowej, uchwałom samorządów, a także oczekiwaniom mieszkańców miast. Zarządy ogrodów i działkowcy powinni mieć świadomość, że spalając cokolwiek na działce, mimo wyraźnego zakazu, łamią przepisy i działają nie tylko na własną szkodę, ale przede wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej.

WJAZD DO ROD

Przepisy zawarte w § 70 dotyczące umożliwienia wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym zostały wprowadzone jako udogodnienie dla niepełnosprawnych działkowców. Ich celem jest umożliwienie dotarcia na działkę osobom, które nie mogą tego uczynić samodzielnie. Skorzystać z tego uprawnienia mogą wyłącznie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mające jednocześnie trudności w samodzielnym poruszaniu się. Oznacza to, że taka osoba nie jest w stanie przemieszczać się, bez pomocy osoby trzeciej lub przyrządu rehabilitacyjnego. Regulamin ROD w § 68 pkt. 6 zabrania wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania. Wyjątki od tej zasady stanowią dwie sytuacje: wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. wyłącznie na zasadach określonych przez zarząd ROD oraz opisany wyżej przywilej wynikający z § 70.

CZEGO JESZCZE ZABRANIA SIĘ W ROD?

zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);
wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2);
gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów (§ 68 pkt 3);
parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD (§ 68 pkt. 7);
mycia,naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8);
prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (§ 68 pkt 13);
uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP (§ 57);
stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59);naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9)