KADENCJA ORGANÓW ROD KOŁO II

Zgodnie z Uchwałą nr 1/XVII/2022 PZD z dn. 14.12.2022r. kadencje organów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, upływające w 2023 roku – ulegają przedłużeniu o rok do dnia kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w 2024r, nie później jednak niż do 15 maja 2024r. Oznacza to, że Zarząd ROD Koło II będzie pełnił swoją funkcję o rok dłużej.
Konieczność podjęcia takich decyzji wynika z długotrwałych ograniczeń w funkcjonowaniu wszystkich jednostek i organów PZD na skutek restrykcji epidemicznych. Wpłynęłoby to również na realizację zadań statutowych, ponieważ nie ma możliwości aby Walne Zebrania mogły dokonać oceny oraz rozliczenia ustępujących organów za czas kadencji. Zarządy nie były w stanie zrealizować planów inwestycyjnych czy finansowych za ostatni okres.
Potwierdzeniem zasadności tego rozwiązania stanowi art. 10 ust.1f Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. Przepis ten stanowi, że „jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż  do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.”
Podjęcie takich decyzji uzasadnione jest potrzebą opracowania projektu nowego Statutu PZD, który odpowiadałby na liczne wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ostatnich latach pojawiły się zupełnie nowe problemy wymagające całkowicie innego podejścia – również w kontekście sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek i organów PZD. Oznacza to, że kampania sprawozdawczo-wyborcza rozpocznie się w 2024r. Pozwoli to na podjęcie niezbędnych działań, których celem będzie nadrobienie obiektywnie powstałych zaległości we wszystkich dziedzinach działalności Związku.
Pełna treść Uchwały znajduje się na stronie www.pzd.com.pl

 

Ogródki działkowe warszawa koło