O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
DOKUMENTY
Poniżej znajdują się najważniejsze wzory dokumentów Polskiego Związku Działkowców.
 

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD
 
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
 
Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki
 
Wzór umowy zamiany praw do działek
 
Wzór deklaracji członkowskiej
 
O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT