ROD KOŁO II Warszawa
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
2017
PZD

2018

Komunikat Krajowej Rady PZD dotyczący walnych zebrań sprawozdawczych w 2018r:

 

 NIE CZEKAJMY, AŻ INNI ZADECYDUJĄ ZA NAS

 

 

Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.
Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie zarząd ROD przygotowuje:

 • projekty uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD
 • sprawozdanie ze swojej działalności sprawozdanie finansowe za rok 2017
 • plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018.
Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona:
 • sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku
 • dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 
 • powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.
Działkowcy na walnym zebraniu sprawozdawczym muszą zając się również takimi zagadnieniami jak:
 • Gospodarka odpadami,
 • Bezpieczeństwo w ROD,
 • Opłata za pobór wody,
 • Opłata za energię elektryczną,
 • Funkcjonowanie ROD,
 • Prace zarządu ROD,
 • Działalność komisji rewizyjnej ROD,
 • Sprawy indywidualne każdego ogrodu.
Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć o prawie każdego Działkowca (będącego członkiem PZD):
 • zawiadamiany jest o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia;
 • formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę (jeden z pkt na druku umowy podpisywanej z nowymi działkowcami);
 • należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych;
 • prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
 • zarząd ROD ma obowiązek udostępnić do wglądu materiały sprawozdawcze co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
 • każdy Działkowiec (będący członkiem PZD) ma prawo do głosowania – tzn czynne prawo wyborcze, czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania, oraz prawo do kandydowania - bierne prawo wyborcze, oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.
Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT