O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
2017
PZD

2019

 

Działania PZD w obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przed polityką planistyczną miast

W ostatnim czasie Polski Związek Działkowców zaobserwował nadmierną aktywność większych miast naszego kraju w zakresie podejmowania działań planistycznych zmierzających do zmian w planach miejscowych. Ma to ogromne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zapis mówiący o „innym przeznaczeniu terenów zielonych i ich sąsiedztwa niż zieleń działkowa” może w przyszłości wiązać się z ich likwidacją. PZD od wielu lat przywiązuje duża wagę do istnienia Ogrodów w Studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ponieważ od ich zapisów uzależnione jest bezpieczeństwo zachowania Ogrodów w Polsce. Należy wspomnieć czym te dokumenty się różnią:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktem prawa miejscowego czyli są powszechnie obowiązującym dokumentem w ramach danej jednostki terytorialnej. Dlatego też podejmowanie jakichkolwiek działań inwestycyjnych musi być zgodne z tym planem,
 • natomiast Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem tworzącym politykę przestrzenną gminy i nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Ma charakter aktu obowiązującego jedynie w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.


Związek podjął natychmiastowe działania zmierzające do obrony ROD w tych miejscowościach, w których to zagrożenie stało się realne. Również podjęto działania mające pomóc innym rodzinnym ogrodom działkowym, obecnie niezagrożonym przed negatywnymi zamierzeniami miast. Dlatego też 20.12.2018r. zwołano posiedzenie Krajowego Zarządu PZD na którym zostało podjęte „Stanowisko w sprawie zagrożeń dla istniejących rodzinnych ogrodów działkowych”. Natomiast 15.01.2019 Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałę nr 1/2019 w sprawie przyjęcia wytycznych dla okręgów i zarządów ROD w zakresie niezbędnych działań dotyczących studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Również w tym dniu odbyła się w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju, na której omówiono najważniejsze sprawy dotyczące ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy narady otrzymali opracowanie dotyczące procedur w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. A 24.01.2019 r. temat został zaprezentowany na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, na której przyjęto uchwałę nr 3/XXVI/2019 w sprawie zagrożeń dla ROD związanych z polityką planistyczną miast.

 
Najpoważniejsza sytuacja ma miejsce w Warszawie, gdzie kończą się konsultacje dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W stosunku do terenów gdzie obecnie funkcjonują Ogrody Działkowe - miasto planuje publiczne skwery, parki i place zabaw.
 
Przeznaczanie tych terenów na inny cel niż zieleń działkowa – spowoduje w przyszłości likwidację tych ogrodów. Taka sytuacja jest nie tylko dramatem dla działkowców, którzy wkładają wiele pracy i pieniędzy, aby ich działki pięknie wyglądały. Często jest to jedyne miejsce Seniorów na letni wypoczynek. Większości z nich nie stać na wczasy w kraju, nie mówiąc o zagranicznych wyjazdach. Wystarczy popatrzeć na zainteresowanie naszymi corocznymi turnusami „Wczasów dla Seniorów”. W ostatnim czasie również bardzo wzrosło zainteresowanie działkami na terenach ROD w dużych miastach. Młodzi ludzie z dziećmi, którzy dopiero dorabiają się czegoś własnego w życiu bardzo chętnie spędzają każdy wolny czas na swoim „kawałku zieleni”.  
 
Poza tym trzeba pamiętać, że likwidacja Ogrodów będzie ogromnym kosztem dla miasta. Jeśli dojdzie do likwidacji jakiegokolwiek ROD – miasto musi:

 • przyznać tytuł prawny do nieruchomości nie mniejszej od powierzchni likwidowanego Ogrodu, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego ROD, odpowiadający tytułowi prawnemu, który posiadał PZD do nieruchomości zajmowanej przez likwidowany ROD,
 • odtworzyć Ogród Działkowy,
 • wypłacić odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanym terenie działkowcom oraz PZD
 • zrekompensować koszty i straty poniesione przez stowarzyszenie ogrodowe
 
Z puntu widzenia miasta byłoby to znaczne obciążenie finansowe i zupełnie niepotrzebne. Lepiej na tych terenach pozostawić dobrze funkcjonujące Ogrody, które nie wymagają dużych nakładów finansowych. Poza tym aby odtworzyć nowy ROD miasto już na etapie zmian Studium powinno przeznaczyć inny teren pod likwidowaną zieleń działkową. W innym przypadku działania miasta będę sprzeczne z zapisami Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – przewidującymi konieczność odtwarzania likwidowanych ogrodów. A dobrze wiemy, że warszawskie grunty są bardzo cenne dla inwestorów i deweloperów, dlatego też związek wraz z Zarządami ROD i samymi Działkowcami powinni podjąć aktywną walkę w obronie swoich Ogrodów.
 
Każdy z nas może wyrazić swoje zdanie i złożyć uwagi i wnioski do projektu Studium. Urząd m.st. Warszawy ustalił ostateczny termin składania wniosków  na 28 lutego 2019r.Można je składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres do w/w terminu.
  
link do wzoru wniosku:
 
Więcej informacji na ten temat:
https://warszawa19115.pl/-/skladanie-wnioskow-do-sporzadzanego-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-st-warszawy-

 

 

 

 

2018

Komunikat Krajowej Rady PZD dotyczący walnych zebrań sprawozdawczych w 2018r:

 

 NIE CZEKAJMY, AŻ INNI ZADECYDUJĄ ZA NAS

 

 Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.
Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie zarząd ROD przygotowuje:

 • projekty uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD
 • sprawozdanie ze swojej działalności sprawozdanie finansowe za rok 2017
 • plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018.
Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona:
 • sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku
 • dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 
 • powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.
Działkowcy na walnym zebraniu sprawozdawczym muszą zając się również takimi zagadnieniami jak:
 • Gospodarka odpadami,
 • Bezpieczeństwo w ROD,
 • Opłata za pobór wody,
 • Opłata za energię elektryczną,
 • Funkcjonowanie ROD,
 • Prace zarządu ROD,
 • Działalność komisji rewizyjnej ROD,
 • Sprawy indywidualne każdego ogrodu.
Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć o prawie każdego Działkowca (będącego członkiem PZD):
 • zawiadamiany jest o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia;
 • formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę (jeden z pkt na druku umowy podpisywanej z nowymi działkowcami);
 • należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych;
 • prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
 • zarząd ROD ma obowiązek udostępnić do wglądu materiały sprawozdawcze co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
 • każdy Działkowiec (będący członkiem PZD) ma prawo do głosowania – tzn czynne prawo wyborcze, czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania, oraz prawo do kandydowania - bierne prawo wyborcze, oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.
Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT