O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
ARCHIWUM
PZD

2021


 

4 kwietnia

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 marca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”.

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 54/2021 Krajowy Zarząd PZD z dnia 16 marca 2021 roku ogłasza konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”.
Jest to konkurs publicystyczny, celem którego jest upamiętnienie dokonań PZD w minionych 40 latach istnienia, upamiętnienie ważnych wydarzeń, ludzi, bez których Związek by nie powstał i nie rozwinął się, docenienie roli Polskiego Związku Działkowców w rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz wskazanie dróg rozwoju.
W konkursie udział mogą wziąć członkowie PZD, którzy uczestniczyli w tworzeniu 40-letniej historii Związku oraz byli działacze PZD, którzy brali udział w budowaniu PZD i ogrodów, ale już nie posiadają prawa do działki.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:
1) Prace konkursowe powinny być sporządzone w formie wydruku komputerowego,
2) Objętość nie większa niż 10 stron w formacie A4,
3) Prace należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku – pendrive lub płyta CD);
4) Praca powinna być własnoręcznie, czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem autora;
5) Mile widziane załączniki w formie zdjęć i dokumentów archiwalnych;
6) Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (załączony poniżej).

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 30 kwietnia br.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowej do dnia 31 maja 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
b) II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł;
c) III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;
d) Wyróżnienia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD, w tym jubileuszowych.
Krajowy Zarząd PZD zachęca do udziału w konkursie, by pozostawić dla przyszłych pokoleń świadectwo walki, rozwoju i sukcesów największego stowarzyszenia ogrodowego – Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
2020


 

1 grudnia 2020
 

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej PZD został zamieszczony Apel do warszawskich ROD o obronę kompleksu przy ul. Al. Waszyngtona oraz pismo do Pani Ewy Malinowskiej – Grupińskiej – Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zachowanie istniejących ogrodów działkowych przy al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych.
Działania te zostały podjęte przez KZ PZD z uwagi na proponowane przez Radę m.st. Warszawy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na wydatkowaniu znacznych środków pieniężnych na utworzenie terenów zieleni publicznej na obszarach, na których aktualnie leży kompleks warszawskich ogrodów.
Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD o rozpowszechnienie wśród działkowców niniejszych dokumentów, oraz o włączenie się w obronę ROD.
W załączeniu przesyłamy również Apel do warszawskich ROD oraz pismo do Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy.

KRAJOWY ZARZĄD PZD


więcej informacji:

http://mazowiecki.pzd.pl/apel-do-warszawskich-rod-o-obrone-kompleksu-przy-ul-al-waszyngtona/#more-24714

http://pzd.pl/artykuly/24771/188/APEL-DO-WARSZAWSKICH-ROD-O-OBRONe-KOMPLEKSU-PRZY-UL-AL-WASZYNGTONA.html?fbclid=IwAR0A4ZoDT74DtPEd3z6oLrXdoK1bSjPBPlyte7VQEtxPySeaslLKFo9FDuA

 


 

8 sierpnia 2020

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku
 

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD w Uchwale nr 71/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zdecydował, iż odwołane zostają terminy wszelkich szkoleń, w tym również szkoleń dla nowych działkowców. Bieżąca sytuacja w kraju związana z rozwojem koronawirusem nie pozwalają na określenie i przesądzenie, jak długo sytuacja ta będzie trwała. Oznacza to, iż w bieżącym roku, nie odbywają się szkolenia dla nowych działkowców, a zaplanowane szkolenia zostały odwołane. Dlatego należy liczyć się z faktem, iż w roku 2020 Okręgowe Zarządy PZD i Zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.
Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż szkolenie wstępne nowych działkowców w ROD stanowi bardzo ważny element procesu edukacji działkowców w PZD i mimo obecnej sytuacji, nie można zupełnie pozbawiać nowych działkowców dostępu do wiedzy i skorzystania z doświadczenia, jakim dysponuje Związek, tym bardziej iż działkowcy mogą i korzystają ze swoich działek w ROD.
Dlatego też, zarządy ROD w tym okresie powinny szczególnie zadbać o wyposażenie działkowców w niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania Związku, a także uprawy i korzystania z działki w ROD. W tym celu powinny bezzwłocznie przekazywać dane nowych działkowców do Okręgów w celu umożliwienia dostarczenia im miesięcznika „Działkowiec” i „Poradnika początkującego działkowca”, a także Statutu PZD, Regulaminu ROD i najnowszą broszurę „Warzywnik intensywnie”. Wydawnictwa te są źródłem wiedzy i znacząco wpływają na prawidłowość korzystania i uprawy działki. W/w publikacje przekazywane są nowym działkowcom bezpłatnie.
Okręgowe Zarządy PZD mają obowiązek realizować program szkolenia wstępnego, którego zakres zawarty jest w Otwartym Programie Oświatowym PZD. W tym celu Okręgi PZD powinny opracować zasady i metody docierania z wiedzą do nowych działkowców, wykorzystując do tego celu m.in. narzędzia powszechnie dostępne dla wszystkich: strony internetowe okręgów i ogrodów, media społecznościowe, a także tradycyjne narzędzia, tak aby nowi działkowcy czuli się częścią społeczności działkowej.


 

W związku z powyższym komunikatem PZD – Okręg Mazowiecki PZD będzie przekazywać najważniejsze informacje dla nowych działkowców poprzez Facebook oraz stronę internetową Okręgu. Można je znaleźć pod linkiem http://mazowiecki.pzd.pl/szkolenia/
Znajdą się tam najważniejsze informacje dla nowych działkowców w postaci prezentacji oraz innych materiałów szkoleniowych do pobrania.


 

23 maja 2020


 

7 maja 2020


 

UCHWAŁA NR 44/2020 POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 11.03.2020R.

 §1

Zarządy ROD są zobowiązane do natychmiastowego przesunięcia terminów Walnych Zebrań w ROD na późniejszy termin. 

 §2

Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom uchwalonym na Walnych Zebraniach w 2019r.


APEL PZD DO DZIAŁKOWCÓW W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA OGRANICZEŃ PODCZAS POBYTU NA DZIAŁCE W CZASIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANU EPIDEMII – Z DNIA 30.04.2020

We wszystkich ROD obowiązują obostrzenia, których wszyscy musimy przestrzegać, są to m.in.:

 • zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD
 •  zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich jak place zabaw czy świetlice itp.
 • przebywając na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań, które mogłyby narazić nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

 

3 kwietnia

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

 W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce, informujemy, że nie ma podstaw do wprowadzenia zakazu przebywania na działkach ROD.

Działkowcy posiadają tytuł prawny do indywidualnej działki i co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.
Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że w ramach posiadanych uprawnień, podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD oraz o powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.WALNE ZEBRANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE !!! NOWY TERMIN WKRÓTCE ! 


 

 KORONAWIRUS - Walne zebrania i opłaty ogrodowe - 11.03.2020
 
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 11.03.2020

 
                    

 

2019

 

Działania PZD w obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przed polityką planistyczną miast

 

W ostatnim czasie Polski Związek Działkowców zaobserwował nadmierną aktywność większych miast naszego kraju w zakresie podejmowania działań planistycznych zmierzających do zmian w planach miejscowych. Ma to ogromne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zapis mówiący o „innym przeznaczeniu terenów zielonych i ich sąsiedztwa niż zieleń działkowa” może w przyszłości wiązać się z ich likwidacją. PZD od wielu lat przywiązuje duża wagę do istnienia Ogrodów w Studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ponieważ od ich zapisów uzależnione jest bezpieczeństwo zachowania Ogrodów w Polsce. Należy wspomnieć czym te dokumenty się różnią:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktem prawa miejscowego czyli są powszechnie obowiązującym dokumentem w ramach danej jednostki terytorialnej. Dlatego też podejmowanie jakichkolwiek działań inwestycyjnych musi być zgodne z tym planem,
 • natomiast Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem tworzącym politykę przestrzenną gminy i nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Ma charakter aktu obowiązującego jedynie w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

 

    Związek podjął natychmiastowe działania zmierzające do obrony ROD w tych miejscowościach, w których to zagrożenie stało się realne. Również podjęto działania mające pomóc innym rodzinnym ogrodom działkowym, obecnie niezagrożonym przed negatywnymi zamierzeniami miast. Dlatego też 20.12.2018r. zwołano posiedzenie Krajowego Zarządu PZD na którym zostało podjęte „Stanowisko w sprawie zagrożeń dla istniejących rodzinnych ogrodów działkowych”. Natomiast 15.01.2019 Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałę nr 1/2019 w sprawie przyjęcia wytycznych dla okręgów i zarządów ROD w zakresie niezbędnych działań dotyczących studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Również w tym dniu odbyła się w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju, na której omówiono najważniejsze sprawy dotyczące ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy narady otrzymali opracowanie dotyczące procedur w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. A 24.01.2019 r. temat został zaprezentowany na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, na której przyjęto uchwałę nr 3/XXVI/2019 w sprawie zagrożeń dla ROD związanych z polityką planistyczną miast.

 
 
Najpoważniejsza sytuacja ma miejsce w Warszawie, gdzie kończą się konsultacje dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W stosunku do terenów gdzie obecnie funkcjonują Ogrody Działkowe - miasto planuje publiczne skwery, parki i place zabaw.
 
 
Przeznaczanie tych terenów na inny cel niż zieleń działkowa – spowoduje w przyszłości likwidację tych ogrodów. Taka sytuacja jest nie tylko dramatem dla działkowców, którzy wkładają wiele pracy i pieniędzy, aby ich działki pięknie wyglądały. Często jest to jedyne miejsce Seniorów na letni wypoczynek. Większości z nich nie stać na wczasy w kraju, nie mówiąc o zagranicznych wyjazdach. Wystarczy popatrzeć na zainteresowanie naszymi corocznymi turnusami „Wczasów dla Seniorów”. W ostatnim czasie również bardzo wzrosło zainteresowanie działkami na terenach ROD w dużych miastach. Młodzi ludzie z dziećmi, którzy dopiero dorabiają się czegoś własnego w życiu bardzo chętnie spędzają każdy wolny czas na swoim „kawałku zieleni”.  Poza tym trzeba pamiętać, że likwidacja Ogrodów będzie ogromnym kosztem dla miasta. Jeśli dojdzie do likwidacji jakiegokolwiek ROD – miasto musi:
 • przyznać tytuł prawny do nieruchomości nie mniejszej od powierzchni likwidowanego Ogrodu, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego ROD, odpowiadający tytułowi prawnemu, który posiadał PZD do nieruchomości zajmowanej przez likwidowany ROD,
 • odtworzyć Ogród Działkowy,
 • wypłacić odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanym terenie działkowcom oraz PZD
 • zrekompensować koszty i straty poniesione przez stowarzyszenie ogrodowe
 
Z puntu widzenia miasta byłoby to znaczne obciążenie finansowe i zupełnie niepotrzebne. Lepiej na tych terenach pozostawić dobrze funkcjonujące Ogrody, które nie wymagają dużych nakładów finansowych. Poza tym aby odtworzyć nowy ROD miasto już na etapie zmian Studium powinno przeznaczyć inny teren pod likwidowaną zieleń działkową. W innym przypadku działania miasta będę sprzeczne z zapisami Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – przewidującymi konieczność odtwarzania likwidowanych ogrodów. A dobrze wiemy, że warszawskie grunty są bardzo cenne dla inwestorów i deweloperów, dlatego też związek wraz z Zarządami ROD i samymi Działkowcami powinni podjąć aktywną walkę w obronie swoich Ogrodów.
 
Każdy z nas może wyrazić swoje zdanie i złożyć uwagi i wnioski do projektu Studium. Urząd m.st. Warszawy ustalił ostateczny termin składania wniosków  na 28 lutego 2019r.Można je składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres do w/w terminu.
  
link do wzoru wniosku:
 
Więcej informacji na ten temat:
https://warszawa19115.pl/-/skladanie-wnioskow-do-sporzadzanego-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-st-warszawy-

 

 

 

 

2018

Komunikat Krajowej Rady PZD dotyczący walnych zebrań sprawozdawczych w 2018r:

 

 NIE CZEKAJMY, AŻ INNI ZADECYDUJĄ ZA NAS

 

 Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.
Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie zarząd ROD przygotowuje:

 • projekty uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD
 • sprawozdanie ze swojej działalności sprawozdanie finansowe za rok 2017
 • plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018.
Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona:
 • sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku
 • dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 
 • powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.
Działkowcy na walnym zebraniu sprawozdawczym muszą zając się również takimi zagadnieniami jak:
 • Gospodarka odpadami,
 • Bezpieczeństwo w ROD,
 • Opłata za pobór wody,
 • Opłata za energię elektryczną,
 • Funkcjonowanie ROD,
 • Prace zarządu ROD,
 • Działalność komisji rewizyjnej ROD,
 • Sprawy indywidualne każdego ogrodu.
Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć o prawie każdego Działkowca (będącego członkiem PZD):
 • zawiadamiany jest o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia;
 • formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę (jeden z pkt na druku umowy podpisywanej z nowymi działkowcami);
 • należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych;
 • prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
 • zarząd ROD ma obowiązek udostępnić do wglądu materiały sprawozdawcze co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
 • każdy Działkowiec (będący członkiem PZD) ma prawo do głosowania – tzn czynne prawo wyborcze, czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania, oraz prawo do kandydowania - bierne prawo wyborcze, oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.
Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT